Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α' Κύκλος)

08-07-2016 Δημόσια Πρόσκληση (Νο/7-2016)

08-07-2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

08-07-2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Προσοντολόγιο)

11-07-2016 Δελτίο τύπου

Για την υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

17-08-2016 Δελτίο Τύπου

17-08-2016 Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα

17-08-2016 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των ανωτέρω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 18-08-2016 και ώρα 10η πρωινή έως και την 22-08-2016 και ώρα 12η μεσημβινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε α) ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης είτε β) καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της 22-08-2016 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα με τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 7/2016.

Για να μεταβείτε στο σύστημα των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ

07-10-2016Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση
07-10-2016Παρουσιολόγιο
07-10-2016Πίνακας Προσληφθέντων ωφελουμένων
07-10-2016Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα 

 

21-11-2016 Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων πόρων για την κατάρτιση ωφελουμένων

19-04-2017 Έγγραφο Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ της Γεν. Γραμμ. Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων σχετικά με την λήξη των αντικαταστάσεων