Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Α' κύκλος, για 2.500 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

(Δημόσια Πρόσκληση Νο-6/2016)

23-06-2016 Δημόσια Πρόσκληση Νο 6/2016

23-06-2016 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

23-06-2016 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

24-06-2016 Δελτίο Τύπου

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκινά στις 24-06-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή και λήγει στις 04-07-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή

 

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

21-07-2016 Δελτίο Τύπου

21-07-2016 Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα

21-07-2016 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

 

07-10-2016 Διευκρινίσεις όσον αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος

07-10-2016Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση
07-10-2016Παρουσιολόγιο
07-10-2016Πίνακας Προσληφθέντων ωφελουμένων
07-10-2016Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα 

 

02-01-2017 Εγκύκλιος επιδόματος μετεγκατάστασης