Προμήθεια αναλώσιμων υλικών τόνερ εκτυπωτικών μηχανημάτων Πολυμηχανημάτων Φωτοτυπικών για τις αναγκες της Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονιας και των υπηρεσιών της

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  για την  Προμήθεια αναλώσιμων υλικών τόνερ εκτυπωτικών μηχανημάτων Πολυμηχανημάτων Φωτοτυπικών για την κάλυψη  των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ. &  Δ.  Μακεδονίας και  των υπηρεσιών αρμοδιότητας της προϋπολογιζόμενης αξίας , 106.808,00 €   πλέον ΦΠΑ 24%,  ήτοι 132.441,92  €

Δείτε εδώ την διακήρυξη