Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (τόνερ) εκτυπωτικών μηχ-των για την κάλυψη των αναγκών της Π.Δ Ηπείρου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.428,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 68.730,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (Αναληφθείσα υποχρέωση 228/07-04-2021 ΑΔΑ: ΨΠΓΦ4691Ω2-ΑΕΟ), καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την 26-05-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Π.Δ. Ηπείρου, προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΔ Ηπείρου. Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Π.Δ. Ηπείρου έως την 26-05-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ (προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση