Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.470,00 € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 51.422,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (Αναληφθείσα υποχρέωση 186/18-3-2021, ΑΔΑ: 61ΗΦ4691Ω2-ΒΛΩ), καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την 26/5/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ., να προσέλθουν  είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της ΠΔ Κρήτης, προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΔ Κρήτης. Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Π.Δ. Κρήτης έως την 26/5/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. (προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

Για την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης πατήστε εδώ