Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 , προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔΗ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για 1 έτος

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει της τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της ΠΔ  ΗΠΕΙΡΟΥ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα (1) έτος», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης «14.058,50» €  πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 17.432,54€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (Αναληφθείσα υποχρέωση: 297/10-05-2021 ΑΔΑ: 6ΟΛΘ4691Ω2-3ΗΜ), καλεί τους  ενδιαφερόμενους έως την 19-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μμ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της ΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ (3οχλμ Ε.Ο Ιωαν. Αθηνών), προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση