Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 2022

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Δ.ΥΠ.Α προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 663.225,00€ πλέον του ΦΠΑ, ήτοι μέχρι του ποσού των 822.399,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΕΕΣ σε μορφή XML(zip)