Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσίας «Υποστήριξης της λειτουργίας της εφαρμογής mobile, μέσω του e-services»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς, παροχής υπηρεσίας «Υποστήριξης της λειτουργίας της εφαρμογής mobile, μέσω του e-services», προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι ποσού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.