Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. και Δ. Μακεδονίας

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. και Δ. Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 12.541,25 € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι ποσού 15.551,15 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 21 - 9 - 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Δωδεκανήσου 10Α, ΤΚ: 54626, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

Δείτε εδώ το αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης