Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για το έτος 2024 στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για το έτος 2024 στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 8.250,00 € (καθαρή αξία) κοινοποιεί την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23/11/2023 και ώρα 2.00 μ.μ είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε ταχυδρομικώς ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου ( Αναθέτουσας Αρχής ) επί της οδού 3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, τκ 45500 Ιωάννινα.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

 

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα