Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο συνοπτικό διαγωνισμό “Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας Ο.Α.Ε.Δ.”.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς στο συνοπτικό διαγωνισμό “Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας Ο.Α.Ε.Δ.”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι ποσού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση ενδιαφέροντος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30 08 2021

Δείτε εδώ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης