Πρόσκληση (επανάληψη) για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Κ. Δ. Μακεδονίας για ένα έτος

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Κ. και Δ. Μακεδονίας για ένα έτος (ήτοι 9 μήνες για το 2023 και 3 μήνες για το 2024), σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 15/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σας , είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στην έδρα της Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας, επί της οδού Δωδεκανήσου 10Α ΤΚ 54626 – Θεσσαλονίκη.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση