Πρόσκληση (επανάληψη), για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ., αρμοδιότητας Π.Δ.Ηπείρου , κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2021, προϋπολογισμού 6.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, με τη διαδικασία της πρόσκλησης, για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2021, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, Προϋπολογισμού «6.600,00» €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αναληφθείσα υποχρέωση 410/30-06-2021 ΑΔΑ:ΨΞΚΛ4691Ω2-8ΝΕ), καλεί τους ενδιαφερόμενους την 12/7/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου, επί της οδού 3ο χλμ Ε.Ο Ιωαννίνων Αθηνών, ΤΚ 45003, προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου. 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση