Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου Ιανουαρίου 2023

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως 31.01.2023, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 28.434,50 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 35.258,77 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 14-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της  Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ. Αθηνών, αριθμός 89, τκ 26500), προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή του Διαγωνισμού ).

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

Πρόσφατα Άρθρα

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2023

arrow right
Παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας Φεβρουάριος 2023
Περισσότερα