Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου Σεπτεμβρίου 2022

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων υπηρεσιών της Δ ΥΠ Α αρμοδιότητας της  Περιφερειακής Δ νσης Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα από έως 01.09.2022 30.09.2022, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 27.623,60 €  πλέον του ΦΠΑ 24%,  ήτοι ποσού 34.253,27 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής καλεί τους ενδιαφερόμενους την 09.08.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ. Αθηνών, αριθμός 89, τκ 26500, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων Επιτροπή του Διαγωνισμού.

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα