Πρόσκληση για υποβολή οικονοµικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ∆ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, το ΙΕΚ ΟΑΕ∆ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και το ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το χρονικό διάστηµα από 03-01-2022 έως 28-02-2022

Παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας¨ για το ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ∆ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, το ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και το ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αρµοδιότητας Π.∆. ΗΠΕΙΡΟΥ για: µια (1) καθαρίστρια/τη από 4 ώρες ηµερησίως, για το χρονικό διάστηµα από 03-01-2022 έως 07-01-2022 και
 τέσσερις (4) καθαρίστριες/τες από 4 ώρες η καθεµία ηµερησίως, για το χρονικό διάστηµα από 10-01-2022 έως 28-02-2022, οι οποίες θα απασχοληθούν στο ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ∆ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 3ο χλµ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ στα Ιωάννινα, σύµφωνα µε τις συνηµµένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές. Η κατάθεση των σφραγισµένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και τις 07-12-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 µ.µ. στην έδρα του ΚΕΤΕΚ ΟΑΕ∆ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3οχλµ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ στα Ιωάννινα, Τ.Κ.45500, (τηλ:2651040858). Υπεύθυνη κ. Μπινάτση Μαρία.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση