Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά φύλαξη κτιρίων (πίνακας Β1) αρμοδιότητας ΠΔΑΝ για το μήνα Φεβρουάριο 2022

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικούπροκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού (ΠΙΝΑΚΑΣ Β1), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής & Νήσων για το χρονικό διάστημα 1/2/2022-28/2/2022, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 23.716,91€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 29.408,97€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράβάσει μόνο της τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 17-1-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 518 & Δ. Γούναρη 2, τκ 17456, Άλιμος, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ). Επίσης σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Πληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. και το τεύχος της πρόσκλησης παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8:00 π.μ – 14:30 μ.μ (Τηλ: 210-9989485-2109989608, e-mail: per.promithies@oaed.gr)

 

 

 

Δείτε εδω την πρόσκληση