Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στη παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου ΒΝΣ ΟΑΕΔ αρμοδιότητας ΠΔΑΝ για τα έτη 2021-2022

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους ΒΝΣ αρμοδιότητας της ΠΔΑΝ για τα έτη 2021-2022
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους ΒΝΣ αρμοδιότητας της ΠΔΑΝ ετών 2021-2022
σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.Συνολική προϋπολογιζόμενη, αναλυόμενη ανά είδος ( CPV ) ως κάτωθι :
Υπηρεσίες παιδιάτρου, CPV 85121000-3, ποσότητα: 1, υπηρεσία,, τιμή 21.120,00€ (απαλλασσόμενης Φ.Π.Α.),, ΚΑΕ 0413
Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την Τετάρτη 29/09/2021 και ώρα 12π.μ. στην έδρα της ΠΔΑΝ Βουλιαγμένης 518 & Γούναρη 2, 17456 Άλιμος. Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Π.Δ. Αττικής & Νήσων (Βουλιαγμένης 518 & Γούναρη 2, Άλιμος, ΤΚ 17456) έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση των σφραγισμένων έγγραφων προσφορών θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 13:00 στην έδρα της Υπηρεσίας μας.Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον προσφέροντα. Ως κριτήριο ανάθεσης, ορίζεται η χαμηλότερη τιμή οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά για έναν ή περισσοτέρους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς αρμοδιότητας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης. (Έξοδα μετακίνησης από Βρεφονηπιακό Σταθμό σε άλλο Βρεφονηπιακό Σταθμό δεν καλύπτονται)Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης,Υπεύθυνη Δήλωση,, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Πληροφορίες παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.00 π.μ. – 14.30 μ.μ. (τηλ.:210 9989485, 210 9989608 email: per.promithies@oaed.gr)

 

 Δείτε εδώ την Πρόσκληση