Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά την παροχή καθαριότητας στους ΒΝΣ αρμοδιότητας ΠΔΑΝ


Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην παροχήΥπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών Βρεφονηπιακών Σταθμών τουΟΑΕΔ, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & ΝήσωνΠαρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην παροχήΥπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών Βρεφονηπιακών Σταθμών τουΟΑΕΔ, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων, σύμφωνα με τιςσυνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.
 Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 21.000,00€αναλυόμενη ανά είδος ( CPV ) ως κάτωθι : περιγραφή είδους: καθαρισμός γραφείων, CPV: 90900000-6, υπηρεσία, τιμή μονάδας(καθαρό ποσό): 21.000,00€,ΚΑΕ : 0845
 Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την 24/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ στην έδρα της Υπηρεσίας μας
 Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
 Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση.
 Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου
 Τα αναλώσιμα υλικά καθαρισμού βαρύνουν τον ΟΑΕΔ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.