Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της Δ.ΥΠ.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών και σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού 34.720,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 1299 «Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων» και τον ΚΑΕ 1261 «Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Μικροαντικειμένων Γραφείου», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα