Πρόσκληση για την Προμήθεια Φακέλων Αλληλογραφίας Προπληρωμένου Τέλους για την Κάλυψη Αναγκών των Υπηρεσιών Αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα προβεί σε Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει «την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης  Πελοποννήσου» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.952,00 €

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης