Ανάδειξη αναδόχων, με τη διαδικασία της πρόσκλησης, για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις,στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ, για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, με τη διαδικασία της πρόσκλησης, για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις,στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ, για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, που διαμένουν στην ίδια περιοχή, κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2021, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, προϋπολογισμού «66.000,00» €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αναληφθείσα υποχρέωση 1039/21-5-2021, ΑΔΑ:ΩΝΞ94691Ω2-ΛΑΞ), καλεί τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 25/6/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων , επί της οδού Βουλιαγμένης 518 & Γούναρη 2, ΑΛΙΜΟΣ ,ΤΚ 17456, προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής & Νήσων. Επίσης σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ανωτέρω προθεσμία και ώρα.

Πληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. και προσκλήσεις παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8:00 π.μ – 14:30 μ.μ. 
(Τηλ 210 9989485, 9989608, Email: per.promithies@oaed.gr)

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα