Πρόσκληση Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας

Πρόσκληση Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 1/5/2021 έως 30/6/2021»
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των « 26.276,44» € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή «32.582,79» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο.