Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων της επαναπροκήρυξης αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023 - 2024.

Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 23/10/2023, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την επαναπροκήρυξη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023 - 2024.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων και αποκλειομένων με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 1139669/05-10-2023 (ΑΔΑ:9ΚΑΜ4691Ω2–ΟΝΞ) «Επαναπροκήρυξη για την κάλυψη θέσεων συγκεκριμένων ειδικοτήτων αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2023 – 2024, που δεν καλύφθηκαν με την υπ’ αριθμ. 754286/29-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΦΟΣ4691Ω2-ΖΧΓ) Απόφαση Υποδιοικήτριας με θέμα: «Προκήρυξη για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2023 – 2024».

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικήτριας

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Πρόσφατα Άρθρα