Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια χαρτιού Α3 και Α4 της Π.Δ. Αττικής & Νήσων

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την "Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Π.Δ. Αττικής & Νήσων και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος".

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.