Συνοπτικός διαγωνισμός για την προµήθεια φωτοαντιγραφικών συσκευών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Οργανισµού αρµοδιότητας Περ/κής ∆/νσης Μακεδονίας

Προµήθεια συνολικά είκοσι έξι (26) τεµαχίων φωτοαντιγραφικών συσκευών (είδος Ι και ΙΙ) , για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Οργανισµού αρµοδιότητας Περ/κής ∆/νσης Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης ποσού 59.600,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 73.904,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

Για να δείτε το πλήρε κείμενο πατήστε εδώ