ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την «Προμήθεια συνολικά 610.000 εντύπων (500.000 φακέλων ανεργίας, 100.000 φακέλων μητρότητας και 10.000 βιβλιαρίων εργασίας και υγείας)», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Οργανισμού.

 

Για να δείτε το πληρες κείμενο πατήστε εδώ