Συνοπτικός διαγωνισμος Προμηθειας Γραφικης Ύλης για τις ανάγκες της Περ/κης Δ/νσης Κεντρ. ΜΑκεδονιας

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την «Προμήθεια ειδών Γραφικής
Ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της.

Για να δείτε το πληρες κείμενο πατήστε εδώ