Θέσεις εργασίας σε μεγάλη βιομηχανία τροφίμων (Χαλκίδα)

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων αναζητά προσωπικό για τη Μονάδα Παραγωγής στη Χαλκίδα.

  • Εργάτες/-τριες παραγωγής για 5ήμερη απασχόληση με αρχική σύμβαση ορισμένου χρόνου (προσφέρεται δυνατότητα ανανέωσης), με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (προφορική και γραπτή), συνέπεια στην τήρηση του ωραρίου και εργατικότητα, για εργασία σε κυλιόμενες βάρδιες.
  • Εργάτες αποθήκης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας με σκοπό αφενός την διατήρηση των αποθεμάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής και αφετέρου τη διασφάλιση της σωστής, ασφαλούς και έγκαιρης εκτέλεσης των εντολών φόρτωσης. Οι υποψήφιοι ελέγχουν τη διαδικασία παραλαβής όλων των υλικών (πρώτες ύλες, βοηθητικά υλικά, καύσιμα, αναλώσιμα, εργαλεία, ανταλλακτικά κ.λπ.) που μπαίνουν στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και σε συνεννόηση με τους αρμόδιους ποιοτικούς ελεγκτές όποτε απαιτείται, συμμετέχουν στην εκφόρτωση παραγγελιών, συμπληρώνουν ή /και ελέγχουν όλα τα απαραίτητα έντυπα,  μεριμνούν ώστε οι αφιχθείσες και οι ελεγχθείσες παρτίδες υλικών να έχουν την δέουσα σήμανση καθώς και για την κατάλληλη αποθήκευση των υλικών ώστε να αποφεύγονται οι φθορές, οι αλλοιώσεις οι απώλειες και τα λάθη, εκτελούν καθημερινές και μηνιαίες απογραφές, καθώς και κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθενται. Απαιτείται Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ σχετικό με το Εμπόριο, τα Logistics ή την Μηχανολογία, Γνώση αγγλικών, Καλές γνώσεις Η/Υ, αντίστοιχη προϋπηρεσία σε αποθήκες, οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα διαχείρισης εναλλακτικών σχεδίων δράσης και ευελιξία.
  • Xειριστές μηχανής για 5ήμερη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες, με σύμβαση αορίστου χρόνου, με καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (προφορική και γραπτή), συνέπεια στην τήρηση του ωραρίου και εργατικότητα, τεχνικές γνώσεις (κατά προτίμηση αποφοίτους τεχνικών σχολών), καθώς και σχετική εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον, με καλή γνώση της λειτουργίας μηχανών εργοστασίου για την ολοκλήρωση επισκευών βλαβών, εργασιών αυτόνομης συντήρησης κοκ.
  • Προϊστάμενο βάρδιας παραγωγής για τον συντονισμό των γραμμών παραγωγής με σκοπό την επίτευξη της ελαχιστοποίησης του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας, την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων μέσω της μέριμνας για την ασφάλεια και αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της βάρδιας.Ο κατάλληλος υποψήφιος, σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του και το τμήμα προγραμματισμού, προγραμματίζει την κάλυψη των θέσεων εργασίας βάσει του ημερήσιου προγράμματος παραγωγής προϊόντων, διαχειρίζεται καθημερινά το προσωπικό της βάρδιάς του, συντονίζοντας την κατανομή των κατάλληλων ατόμων στις θέσεις εργασίας, προχωρά σε έκτακτες αλλαγές του προγράμματος κατόπιν συνεννόησης, παρακολουθεί καθημερινά την τήρηση της διαδικασίας παραγωγής, κατόπιν συνεννόησης δεσμεύει παρτίδες της παραγωγής που δεν πληρούν τα κριτήρια ποιότητας, ελέγχει την ομαλή λειτουργία της γραμμής και αναφέρει τυχόν προβλήματα βλαβών, δρα ως εκπαιδευτής και καθοδηγητής των εργαζομένων στις γραμμές παραγωγής, φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου παραγωγής καθώς και για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Απαιτείται πτυχίο ανώτερης/ανώτατης σχολής,άριστη γνώση αγγλικών, άριστες γνώσεις Η/Υ, εκπαίδευση στα πρότυπα ποιότητας και στην ασφάλεια των τροφίμων, οργανωτικότητα και ευελιξία. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε γραμμές παραγωγής.

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει των προσόντων και της προϋπηρεσίας

  • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση

 

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 151" και την ειδικότητα. Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.