ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Στην ειδικότητα “Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων‘’ ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος  υπάλληλος, ο οποίος συμμετέχει επικουρικά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία, με ιδιαίτερο όμως βάρος στον τομέα της χρηματοοικονομικής οργάνωσης και διοίκησης.

Διεκπεραιώνει εργασίες σχετικές με την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού) στην οποία εργάζεται. Επεξεργάζεται και παρακολουθεί τα οικονομικά γεγονότα της επιχείρησης και διενεργεί εργασίες οικονομικής φύσεως εντός της επιχείρησης (εργασίες μισθοδοσίας, προμηθειών, κ.λπ.), καθώς και συναλλαγές με τρίτους (τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.).

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας  “Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων” θα είναι σε θέση:

 • να χειρίζονται τον εξοπλισµό γραφείου, να δημιουργούν και να παράγουν έγγραφα σε μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας
 • να ταξινοµούν και να αρχειοθετούν έγγραφα
 • να ελέγχουν τις διαδικασίες έκδοσης τιµολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών και λοιπών εγγράφων
 • να συγκεντρώνουν οικονοµικές πληροφορίες από όλα τα τµήµατα της επιχείρησης
 • να διαχειρίζονται τη διαδικασία είσπραξης λογαριασµών και εξόφλησης οφειλών
 • να οργανώνουν τη διαδικασία διεκπεραίωσης τραπεζικών εργασιών και να συμμετέχουν στη διαδικασία συµπλήρωσης και υποβολής εντύπων στις διάφορες υπηρεσίες του Δηµόσιου    τομέα
 • να υιοθετούν τη Φορολογική, Εργατική και Εµπορική νοµοθεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις
 • να συντάσσουν µισθολογικές καταστάσεις των υπαλλήλων της επιχείρησης και καταστάσεις  περιοδικής και οριστικής απόδοσης Φ.Π.Α.
 • να συμμετέχουν στη διενέργεια απογραφής περιουσιακών στοιχείων και κατάρτισης προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας
 • να επεξεργάζονται δεδομένα χρησιµοποιώντας βασικές αρχές Περιγραφικής Στατιστικής και Οικονοµικών Μαθηµατικών

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης:

 • σε ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς και οικονομικές εν γένει επιχειρήσεις
 • σε Τράπεζες
 • σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (Εμπορικές Επιχειρήσεις, Βιομηχανίες, Χρηματιστηριακές και Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις)
 • σε Φοροτεχνικά Γραφεία, ως βοηθός Λογιστή, ελεύθερος επαγγελματίας ή υπεύθυνος εγκατάστασης συντήρησης

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης