Υποβολή προσφορών για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών για τον παραθερισμό παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ που διαμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ. και Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κατά τη θερινή περίοδο του 2021

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, με τη διαδικασία της πρόσκλησης, για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις, στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, που διαμένουν στην ίδια περιοχή, κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2021, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, Προϋπολογισμού «62.700,01» €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αναληφθείσα υποχρέωση 683/21/5/2021 ΑΔΑ : 61ΟΤ4691Ω2-3Φ1), καλεί τους ενδιαφερόμενους την 28/6/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ. & Δ. Μακεδονίας, επί της οδού Δωδεκανήσου 10Α, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54626, προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ. & Δ. Μακεδονίας.

Επίσης σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Πληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. και προσκλήσεις παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8:00 π.μ – 14:30 μ.μ (Τηλ : 2313 322525, 2313 322520)

Δείτε εδώ την αναλυτική Πρόσκληση