Ανακοίνωση – Διευκρίνιση σχετικά με την “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.)”

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.:186373/5-4-2022, ΑΔΑ: 6ΚΒΨ4691Ω2-253 “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.”, για το έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913», οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι κατάρτισης καλούνται να υποβάλουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω δικαιολογητικά:

«II) Ισολογισμοί ΓΈΜΗ των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2020, 2021) με Μέσο Ετήσιο Κύκλο εργασιών (€) ύψους:

  • Για ένταξη στην 1η βαθμίδα ανεξαρτήτως ποσού.
  • Για ένταξη στην 2η βαθμίδα άνω των 250Κ € έως και 700Κ €.
  • Για ένταξη στην 3η βαθμίδα άνω των 700Κ €.

Αν ο πάροχος δεν υποχρεούται σε κατάθεση ισολογισμού στο ΓΈΜΗ, απαιτούνται τα έντυπα Έ3 στα οποία εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών των τελευταίων τριών ετών (2019, 2020, 2021), συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986, μέσω gov.gr, στην οποία ο πάροχος δηλώνει τον κύκλο εργασιών (€) ανά έτος αναφοράς (2019, 2020, 2021) και ότι ο κύκλος εργασιών (€) ανά έτος αναφοράς (2019, 2020, 2021) που δηλώθηκε στα έντυπα Έ3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) είναι οριστικός. Αν πρόκειται για Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο απαιτούνται επίσης επικυρωμένο ισχύον καταστατικό και πιστοποιητικό μεταβολών από το αρμόδιο Δικαστήριο ή Φορέα.»

Επειδή για το έτος 2021:

α) η προθεσμία της αποστολής εσόδων στην εφαρμογή myData της ΑΑΔΕ είναι η 27-5-2022,

β) ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2021 ορίστηκε η 30-6-2022 και

γ) η καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των ισολογισμών για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2021 είναι η 30-9-2022,

προκειμένου να τεκμηριωθεί ο Μέσος Ετήσιος Κύκλος εργασιών των παρόχων κατάρτισης για το έτος 2021, δύναται να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Για τις περιπτώσεις των παρόχων κατάρτισης που υποχρεούνται να δημοσιεύουν τον Ισολογισμό τους στο ΓΕΜΗ, ή τηρούν διπλογραφικά βιβλία, το Ισοζύγιο μηνός Δεκεμβρίου 2021, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου που δηλώνει τον κύκλο εργασιών για το έτος 2021 και ότι ο κύκλος εργασιών που δηλώθηκε στο Ισοζύγιο μηνός Δεκεμβρίου 2021 είναι οριστικός.

  • Για τις περιπτώσεις των παρόχων κατάρτισης που δεν υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τον Ισολογισμό τους στο ΓΕΜΗ, τη Μηνιαία Κατάσταση του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2021, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου που δηλώνει τον κύκλο εργασιών για το έτος 2021 και ότι ο κύκλος εργασιών που δηλώθηκε στη Μηνιαία Κατάσταση του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2021 είναι οριστικός.

Δείτε εδώ τη Σημαντική Ανακοίνωση