generic

Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

 1.  Χρήση της Διαδικτυακής Πύλης (ΔΠ) www.dypa.gov.gr

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη της ΔΠ υπόκειται στους παρόντες όρους, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΥΠΑ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος σχετικού νομικού πλαισίου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στη ΔΠ είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη, τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και λοιπά απαιτούμενα κατά την κρίση της ΔΥΠΑ στοιχεία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ενδεικτικά, μπορεί να συλλέγονται τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο

 • Πατρώνυμο

 • Μητρώνυμο

 • Ημερομηνία γέννησης

 • Στοιχεία ΑΔΤ

 • Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

 • Φύλο

 • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου κατοικίας

 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 • Απαιτούμενα στοιχεία βάσει νομοθετικών διατάξεων περί αρμοδιοτήτων ΔΥΠΑ


 

Αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διαχείριση της πρόσβασης στο λογαριασμό σας και την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας.

Σαν Υπηρεσία έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατέψουμε τα δεδομένα αυτά από ακούσια ή εκούσια πρόσβασή τους από τρίτους. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους σκοπούς που προκύπτουν από τις νόμιμες υποχρεώσεις μας.

Υποχρεούμαστε να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου, όπως σε περίπτωση σχετικής αίτησης από φορολογικές, δικαστικές ή άλλες αρμόδιες κρατικές Αρχές ή για την πραγματοποίηση των σκοπών για τους οποίους έχετε εγγραφεί στην ΔΥΠΑ.

Τα δεδομένα αυτά θα τηρούνται στη βάση μας τουλάχιστον επί μια 10ετία, ώστε να συμμορφωνόμαστε με την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία καθώς και για στατιστικούς λόγους.

2. Ως υποκείμενο δεδομένων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, απολαμβάνετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν και κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, σε καταφατική απάντηση, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά και να λάβετε σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να επικαιροποιήσετε, να διορθώσετε ανακριβή, καθώς και να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα διαγραφής: Στην περίπτωση που είστε εγγεγραμμένος χρήστης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΔΥΠΑ και δεν έχετε συμμετάσχει ως υποψήφιος σε διαδικασίες αρμοδιότητας ΔΥΠΑ, έχετε δικαίωμα, να αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Σε περίπτωση που έχετε συμμετάσχει σε διαδικασίες αρμοδιότητας ΔΥΠΑ το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν περιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 18 και 19 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 21 του ΓΚΠΔ.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη ΔΥΠΑ είτε έντυπα στη διεύθυνση Ε.Αντιστάσεως 8, Άλιμος Τ.Κ.17456 είτε ηλεκτρονικά στο www.dypa.gov.gr

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας αρ. 1- 3. Τ.Κ. 115 23, Τηλ.: 2106475600, Fax: 2106475628, Email: contact@dpa.gr)

3. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας είναι να προβεί η ΔΥΠΑ σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση των θεσμικών της καθηκόντων. Οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

4. Αποδέκτες δεδομένων

Η ΔΥΠΑ δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ΔΥΠΑ, σε περίπτωση χρησιμοποίησης εκτελούντων την επεξεργασία, δηλαδή τρίτων που του παρέχουν υπηρεσίες και οι οποίοι εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συνάπτει τις απαραίτητες συμβάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια και διατηρούνται από τους εκτελούντες την επεξεργασία μόνο για την περίοδο που τους υποδεικνύεται από τη ΔΥΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι εκτελούντες την επεξεργασία δεν μπορούν να προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν η ΔΥΠΑ δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους τρίτους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΔΥΠΑ είναι υποχρεωμένη νομίμως να διαβιβάζει τα δεδομένα σας. Μπορεί, επίσης, να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλους φορείς προκειμένου να προωθήσει τους στόχους του ή τους στόχους τους. Σε κάθε περίπτωση, θα το κάνει μόνον εάν έχει νόμιμη βάση για να διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες.

Η ΔΥΠΑ, κατ’ εφαρμογή των ειδικών διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία της και τις αρμοδιότητές της, οφείλει να κοινολογεί τα δεδομένα σας σε άλλους αποδέκτες στις ακόλουθες, κατά κύριο λόγο, περιπτώσεις:

Ανάρτηση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων στον διαδικτυακό τόπο της ΔΥΠΑ και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Αποστολή για δημοσίευση στο ΦΕΚ των διοριστέων υποψηφίων

Χορήγηση αντιγράφων δικαιολογητικών υποψηφίων σε συνυποψηφίους τους, μετά από απόκρυψη των προσωπικών δεδομένων που δεν αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης

Αποστολή αποσπασμάτων αποφάσεων στους ενισταμένους και στους υποψηφίους που θίγονται ως προς της κατάταξη ή μοριοδότησή τους βάσει της εκδοθείσας απόφασης.

5. Δυνατότητα ανάκλησης συγκατάθεσης

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεση που δώσατε στη ΔΥΠΑ για την επεξεργασία της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς της υπηρεσίας αποστολής Ενημερωτικού Δελτίου (newsletter). Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Για κάθε άλλη απορία σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Οργανισμού κ. Ρίζο Κωνσταντίνο στο τηλ. 2109989200 καθώς και στη ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@dypa.gov.gr

 

Κατηγορία

Ονομα cookie

Χρήση cookie

Απαραίτητα
λειτουργικότητας

 

XSRF-TOKEN,
lioncode

Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Χρησιμοποιούνται για την πιστοποίησή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστοτόπου καθώς και για τη διατήρηση της ακεραιότητας του session, ενώ εσείς κάνετε χρήση των υπηρεσιών αυτών (πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, υποβολές στοιχείων κ.λπ.)

Απαραίτητo
λειτουργικότητας

lioncode_cookie_consent

Cookie για την ενημέρωσή σας σχετικά με τη χρήση των cookies από τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Προαιρετικά
στατιστικών

_ga,
_gat,
_gid

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα, τις αναζητήσεις και την κίνηση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Το Google Analytics αποθηκεύει ανώνυμα τις IP διευθύνσεις των επισκεπτών, στους διακομιστές του στις Η.Π.Α. Ούτε η ΔΥΠΑ ούτε η Google συσχετίζουν τη διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία.

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην Google να προσδιορίζει αν είστε νέος επισκέπτης στον ιστότοπο ή τον έχετε επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν. Επίσης της επιτρέπουν να παρακολουθεί τις σελίδες που βλέπετε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας για στατιστικούς λόγους.

Για να σου εξασφαλίσουμε εμπειρία πλοήγησης χρησιμοποιούμε cookies, στα οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Cookies απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του site και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Προαιρετικά cookies για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην επισκεψιμότητα του site.