Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τη συγκρότηση του Προσωρινού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ (Β΄ φάσης), για την κατάρτιση 150.000 εργαζομένων

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το προσωρινό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ (Β΄ φάσης) για τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων του έργου "Πάω Μπροστά", τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογήθηκαν, ώστε οι πάροχοι να πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές προσκλήσεις για τη διασφάλιση ποιότητας.

Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, θα υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι, από την 29/03/2023 έως και την 31/03/2023 και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων και σε αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Στόχος της δράσης είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στην αγορά εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση