Αναρτήθηκαν τα Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης που θα συμμετέχουν στο έργο «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών»

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) dypa.gov.gr και στο voucher.gov.gr τα Μητρώα των Παρόχων Κατάρτισης ΚΕΔΙΒΙΜ (https://www.dypa.gov.gr/storage/16747-taa/mitrwo-parokhon-sek-kedibim-ai.pdf) και ΚΔΒΜ (https://www.dypa.gov.gr/storage/16747-taa/mitrwo-parokhon-sek-kdbm.pdf) της ΔΥΠΑ που θα συμμετέχουν στο έργο «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών».

Στον ανωτέρω σύνδεσμο που αφορά τους Παρόχους Κατάρτισης ΚΔΒΜ, περιλαμβάνεται και πίνακας απορριφθέντων. Οι ενδιαφερόμενοι Πάροχοι, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους λόγους της απόρριψής τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΠΣ voucher (voucher.gov.gr).

Αιτιολογημένες ενστάσεις, με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα, μπορούν να υποβληθούν από σήμερα, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου ώρα 23:59, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα voucher.gov.gr.

Παράλληλα, ξεκινά από αύριο Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, η διαδικασία κατάθεσης και επικαιροποίησης προγραμμάτων κατάρτισης όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ dypa.gov.gr. Πιο συγκεκριμένα:

Α.  Οι πάροχοι κατάρτισης που έχουν καταθέσει πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο της υπ. αρ. 134887/02.02.2023 (ΑΔΑ: 946Ω4691Ω2-115) Πρόσκλησης, σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής διάρκειας 80 ωρών ή άλλο αντίστοιχο, καλούνται να επικαιροποιήσουν το πρόγραμμά τους, σύμφωνα με τη νέα έκδοση που έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΠΣ voucher (voucher.gov.gr).

B. Οι πάροχοι κατάρτισης που δεν έχουν καταθέσει προγράμματα κατάρτισης, μπορούν να καταθέσουν έως πέντε (5) προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ. αρ. 134887/02.02.2023 (ΑΔΑ:946Ω4691Ω2-115) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα voucher.gov.gr.

Η διαδικασία κατάθεσης και επικαιροποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, ώρα 23:59.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση