Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών από το ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης του Δήμου Ελασσόνας, με τίτλο: «Βοηθός Μάγειρα»

Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 13/03/2023, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Βοηθός Μάγειρα», συνολικής διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) ωρών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΔΥΠΑ και του Δήμου Ελασσόνας και απευθύνεται σε ομάδα δεκαπέντε (15) ανέργων ωφελούμενων του Δήμου. Την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας.

Ο πίνακες περιλαμβάνουν τους επιτυχόντες και επιλαχόντες με σειρά κατάταξης αλλά και τους αποκλειόμενους της διαδικασίας αξιολόγησης, βάση των κριτηρίων επιλογής που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 169419/13-2-2023 (ΑΔΑ:Ψ0264691Ω2-ΥΕΨ) Απόφαση Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την απόφαση των αποτελεσμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ 8