ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Ο «Τεχνίτης Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής» ασχολείται με την παραγωγή άρτου, διαφόρων αρτοσκευασμάτων, καθώς και ποικίλων γλυκών και εδεσμάτων, εφαρμόζοντας τους ισχύοντες αγορανομικούς και υγειονομικούς κανόνες.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής» θα είναι σε θέση να :

 • γνωρίζουν βασικές αρχές Χημείας και Υγιεινής Διατροφής.
 • προετοιμάζουν και  να  παρασκευάζουν αρτοσκευάσματα και γλυκίσματα.
 • προγραμματίζουν τα στάδια παραγωγής.
 • φροντίζουν τον εξοπλισμό και να οργανώνουν τον χώρο εργασίας τους.
 • τηρούν τους  κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στον χώρο παραγωγής του  τελικού  προϊόντος.
 • ελέγχουν την ποιότητα των πρώτων και των βοηθητικών υλών, καθώς και των τελικών αγαθών.
 • επιμελούνται την παρουσίαση των προϊόντων και να επιλέγουν τους τρόπους διάθεσής τους.
 • συνδυάζουν με φαντασία τα υλικά και να δημιουργούν νέα και πρωτότυπα είδη.
 • γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις αρχές κοστολόγησης και να καθορίζουν την τιμή πώλησης των προϊόντων.
 • ενσωματώνουν και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία στην εργασία τους με γνώμονα τη μείωση του χρόνου και του κόστους παραγωγής, καθώς και την ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση των παραγόμενων αγαθών.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής» μπορούν να εργαστούν ως:

 • ελεύθεροι επαγγελματίας σε δική τους επιχείρηση.
 • υπάλληλοι σε ξενοδοχειακές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης