ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Στην ειδικότητα “Βοηθών Γενικής Νοσηλείας‘’ ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος υπάλληλος, υπεύθυνος για τη βελτίωση και αποκατάσταση της υγείας του ασθενή, καθώς και για τη νοσηλευτική του φροντίδα. Επίσης, συνεργάζεται με το γιατρό και τον υπεύθυνο για την εφαρμογή των ιατρικών οδηγιών.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Νοσηλείας» θα είναι σε θέση:

 • να παρέχουν φροντίδα ατοµικής υγιεινής σε κλινήρεις αρρώστους
 • να συµµετέχουν σε διαδικασίες παρακολούθησης, θεραπείας και πλήρους αποκατάστασης των πασχόντων
 • να εφαρµόζουν στον ασθενή νοσηλευτικές τεχνικές σύµφωνα µε το σχέδιο εξατοµικευµένης νοσηλευτικής φροντίδας του ασθενούς
 • να χρησιµοποιούν και να εφαρµόζουν συστηµατικά τα µέσα ατοµικής προστασίας, υγιεινής, αντισηψίας/ασηψίας για την ατοµική τους προστασία και τη διαφύλαξη των ασθενών από     µολυσµατικές επιπλοκές
 • να επιλέγουν, να προμηθεύουν και να φροντίζουν τον εξοπλισµό του χώρου εργασίας τους (εργαλεία, συσκευές, όργανα, αναλώσιμα κ.ά.)

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Βοηθών Γενικής Νοσηλείας” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης:

 • σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
 • σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
 • σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Κλινικές
 • σε Διαγνωστικά και Ιατρικά κέντρα
 • σε Κέντρα αποκατάστασης
 • σε Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
 • σε Ψυχιατρικές Δομές
 • σε Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας
 • σε Κέντρα Υγείας
 • σε Ιδρύµατα και άσυλα
 • σε Οργανισµούς και επιχειρήσεις µε νοσηλευτικές υπηρεσίες

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης