Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δνσης Κ. και Δ. Μακεδονίας για τον Σεπτέμβριο 2022 (επανάληψη)

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. και Δ. Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 16.493,60 € πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 20.452,07 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής , καλεί τους ενδιαφερόμενους την 29-08-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (επί της οδού Δωδεκανήσου 10Α Θεσσαλονίκη ΤΚ 54626), προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών.

Δείτε εδώ την πρόσκληση