ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθ. 1η/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Αγορά κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α."

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Προκηρύσσει

Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του B.Δ. 266/71 «Περί αγοράς ή πωλήσεως ακινήτων, προμηθειών, μισθώσεων, και άλλων δαπανών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αγοράς ακινήτων από τα Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 715/1979 ΦΕΚ Α΄212), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την αγορά ενός υφιστάμενου, νεόδμητου ή μέλλοντος να αναγερθεί κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων, με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, συνολικής επιφάνειας 9.000 τ.μ., με δυνατότητα απόκλισης ±10%, από τα οποία κατ’ ελάχιστον τα 7.300 τ.μ. θα αφορούν σε χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης και τα 1.700τ.μ. σε χώρους στάθμευσης, αποθηκών, dataroom και Η/Μ χώρων, κλπ.

Το κτίριο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α.,να ακολουθεί πλήρως τις ενεργειακές προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ ώστε να πληροί τις απαιτήσεις για ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α, και να μπορεί να πιστοποιηθεί ως προς την περιβαλλοντική του συμπεριφορά, με το διεθνές πρότυπο LEED κατηγορίας κατ' ελάχιστον Gold.

Το προς αγορά κτίριο θα βρίσκεται σε ακτίνα μέχρι 15 χλμ. από την Πλατεία Συντάγματος, πλησίον στάσης Μέσου Σταθερής Τροχιάς, όπου η πρόσβαση από την πλησιέστερη στάση θα είναι μικρότερη ή ίση των 1000m.

Το ανώτατο αντίτιμο αγοράς δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (35.000.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ποσό το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, το ανώτατο προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (35.000.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ανώτατο προσφερόμενο τίμημα σαράντα τριών εκατομμυρίων και τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (43.400.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την περίπτωση που απαιτείται. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ 034 (Κωδικός Έργου: 2024ΤΑ03400000). Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για ακίνητα που διαθέτουν ολικώς όλες τις απαιτούμενες, εκ της διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Ακίνητο που δεν διαθέτει ολικώς ή μερικώς όλες τις απαιτούμενες, εκ της διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, ιδιότητες και χαρακτηριστικά και είναι υπό διαμόρφωση, θα γίνει αποδεκτό, με την προϋπόθεση ανάληψης εκ μέρους του Πωλητή της υποχρέωσης να διαμορφώσει το ακίνητο καταλλήλως, με φροντίδα ευθύνη και δαπάνη του, ώστε αυτό να μεταβιβαστεί στον Αγοραστή, από τον Πωλητή, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή του συμβολαίου, ως «τελικό προϊόν» αγοράς, ολοκληρωμένο τοιουτοτρόπως, ώστε να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες, εκ της διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, ιδιότητες και χαρακτηριστικά, έτοιμο «με το κλειδί στο χέρι».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έγγραφων προσφορών ορίζεται η 28/05/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 29/05/2024 ημέρα Τετάρτη 2024 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας και Στεγαστικής Συνδρομής της Δ.ΥΠ.Α., επί της οδού Σολωμού 60, ΤΚ 10432, Αθήνα, από την Επιτροπή Στέγασης της Δ.ΥΠ.Α.

 

Δείτε το τεύχος της Διακήρυξης εδώ

Δείτε το τεύχος την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Δείτε το αρχείο με την "Παροχή Διευκρινήσεων επί της  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ. αριθ. 1η/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -Αγορά κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α."  εδώ