Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά το Έργο «Εξοπλισμός και διαμόρφωση έξυπνης αίθουσας συναντήσεων στα γραφεία της Δ.ΥΠ.Α. στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη»

                                                   Η Δ.ΥΠ.Α Προκηρύσσει
 Ηλεκτρονικό Ανοιχτό κάτω των ορίων Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το Έργο "Εξοπλισμός και διαμόρφωση έξυπνης αίθουσας συναντήσεων" στα γραφεία της Δ.ΥΠ.Α. στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 15/2022 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «120.000,00€» € πλέον του ΦΠΑ (24%) ή «148.800,00»€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ).

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του συστήματος (ΑΣ 172653).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/10/2022, 15:00μ.μ.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Δείτε εδώ την παράταση υποβολής οικονομικών προσφορών

Δείτε εδώ τη διευκρίνηση