Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού κάτω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συντήρησης - Υποστήριξης ΟΠΣ/e-services

                                                 Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό κάτω των ορίων Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης - Υποστήριξης ΟΠΣ/e-services για χρονικό διάστημα 11 μηνών ήτοι είκοσι δύο ( 22) ανθρωπομήνες», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 9/2023 Διακήρυξης της Σύμβασης, και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «150.000,00» € πλέον του ΦΠΑ ή «186.000,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Δικαίωμα προαίρεσης έως του ποσού των 60.000,00€ ήτοι 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 Για λόγους συμβατότητας, ακεραιότητας και εφαρμογής ενιαίων πολιτικών ασφαλείας οι προσφορές πρέπει με ποινή αποκλεισμού να καλύπτουν το σύνολο των προκηρυσσομένων ειδών και υπηρεσιών και η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος (ΑΣ: 186771).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24/03/2023, 15:00μμ

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη