generic

Ευρωπαϊκές Δράσεις

MOTIV-ACTION

Από το 2020, η ΔΥΠΑ συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου MOTIV-ACTION – «Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways to Increase Job Opportunities» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (KA2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και KA204 – Στρατηγικές Συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων).

Το έργο MOTIV-ACTION αποτελεί στρατηγική συνεργασία 10 φορέων από 9 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Πορτογαλία, Σουηδία): κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων, κέντρων και υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων επαγγελματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, δημόσιων φορέων, καθώς και συναφών εθνικών και διεθνών δικτύων.

Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση και οργάνωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης μέσω της δημιουργίας εργαλείων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών ψηφιακής καθοδήγησης προς ενήλικες αναζητούντες εργασία με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες.

Στο πλαίσιο του έργου MOTIV-ACTION παρουσιάζονται καλές πρακτικές των εταίρων του έργου, οι οποίες επικεντρώνονται στις πιο ενδιαφέρουσες και καινοτόμες εφαρμογές ψηφιακών υπηρεσιών. Σκοπός τους είναι:

– να ενθαρρύνουν συμβούλους σταδιοδρομίας και φορείς επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να συμπεριλάβουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στην καθημερινή πρακτική τους, να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και τη δυνατότητα χρήσης πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, εξατομικεύοντας ταυτόχρονα τη διαδικασία υποστήριξης των αναζητούντων εργασία.

– να βοηθήσουν τους ενήλικους αναζητούντες εργασία να κατανοήσουν πώς μπορούν να γίνουν πιο αυτόνομοι κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας χάρη στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο του έργου θα σχεδιαστεί, θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί μια μεθοδολογική εργαλειοθήκη με τη μορφή e-Book, Audiobook και MOOC τόσο για ενήλικες εκπαιδευόμενους όσο και για συμβούλους απασχόλησης.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου θα επιτευχθούν χάρη στον κύκλο δωρεάν μαθημάτων με τίτλο «E-Coach Course and Skill Set for Adult Learners and Guidance Operators», ο οποίος θα βοηθήσει τόσο τους αναζητούντες εργασία χαμηλής εξειδίκευσης όσο και τους συμβούλους σταδιοδρομίας να αυξήσουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά μαθήματα, μπορείτε να αναζητήστε στην ιστοσελίδα του MOTIV-ACTION: https://motiv-action.eu/


 

Η ΔΥΠΑ υπέβαλε πρόταση και εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για το έργο «Apprenticeship Inter-network: Bringing together VET institutions and enterprises through a Network of Career Hubs»/ AppInterN για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η πρόταση της ΔΥΠΑ κατατάχθηκε πρώτη στη βαθμολογία σε σύνολο 97 αιτήσεων.

Πρόκειται για μια σύμπραξη φορέων στην οποία από την Ελλάδα συμμετέχουν η ΔΥΠΑ, ως συντονιστής εταίρος, ο Δήμος Αμαρουσίου, η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων / ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, από την Ιταλία συμμετέχουν ο Δήμος Ρώμης (Roma Capitale) και το UNITELMA SAPIENZA (πανεπιστήμιο), από την Ισπανία συμμετέχει η PIMEC, συνομοσπονδία εργοδοτών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων της Καταλονίας και από το Βέλγιο συμμετέχει ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA). Στην υλοποίηση του έργου θα συμβάλουν επίσης, ως «συνεργαζόμενοι εταίροι», η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Εθνική Ένωση Δήμων Ιταλίας (ANCI) και o Δήμος της Πόλης L’Hospitalet de Llobregat της Καταλονίας.

Η διάρκεια του έργου AppInterN είναι 3 έτη, έως τον Αύγουστο 2023 και στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ Μαθητείας, ΕΕΚ και επιχειρήσεων, μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καλώντας τους εργοδότες να προσφέρουν θέσεις μαθητείας και εργασίας σε σπουδαστές και αποφοίτους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνεται η δημιουργία διεθνούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας Apprenticeship Inter-Network, στην οποία θα φιλοξενούνται τρία εθνικά CareerHubs και η οποία θα ενημερώνει άμεσα για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειρογνωμοσύνης, πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τη μάθηση στον χώρο εργασίας, τη Μαθητεία και την απασχόληση. Κεντρική επιδίωξη του έργου αποτελεί η προώθηση της Μαθητείας ως τρόπου ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε εδώ το site του AppIntern

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό ΚΑ3 Πρόγραμμα Ανάπτυξη Εθνικών Δικτύων των Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας / ENTRnet. Πρόκειται για μία στρατηγική σύμπραξη φορέων στην οποία συμμετέχουν από την Ελλάδα το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως συντονιστής και ο ΕΟΠΠΕΠ, από την Ιταλία συμμετέχουν το Ινστιτούτο Learning Digital με εξειδίκευση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση και η Δημόσια Υπηρεσία για τις Μικροπιστώσεις, ENM, από το Βέλγιο συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Odisee με εξειδίκευση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την εκπαίδευση ενηλίκων, EVTA, και από την Ρουμανία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο UDJG, το οποίο εξειδικεύεται στη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας.

Σκοπός του ENTRnet είναι η υποστήριξη ιδρύσεως νέων Εθνικών Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Ρουμανία. Βασικές επιδιώξεις του προγράμματος είναι (α) η ενδυνάμωση της συνεργασίας στον τομέα της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και (β) η υποστήριξη των Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων, συμπεριλαμβανομένων όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή έχουν λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. νεαρούς ενηλίκους, ανέργους και νέους ανέργους).

Κύριες δράσεις του έργου είναι:

  • Η δημιουργία Εθνικών Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας στις χώρες των εταίρων του προγράμματος

  • Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας των Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και των Εθνικών τους Δικτύων

  • Η ανάπτυξη και η πιλοτική δοκιμή Εθνικών Σχεδίων Δράσης με στόχο την δικτύωση

  • Η ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών ενοτήτων με θεματικές που αφορούν στην επιχειρηματικότητα
     

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ENTRnet: https://entrnet.eu

Τον Μάιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον νέο Κανονισμό EURES (589/2016/ΕΕ) που αποσκοπεί στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών αναζήτησης εργασίας και προσλήψεων σε όλη την Ευρώπη και στην ενίσχυση της ενδοεπιχειρησιακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Στο άρθρ. 19 του νέου Κανονισμού EURES, προβλέπεται η διαδικασία υιοθέτησης της Ευρωπαϊκής Ταξινόμησης (ESCO) από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης, μέσω της Κοινής Πλατφόρμας Τεχνολογιών Πληροφορικής που χρησιμοποιεί το Δίκτυο EURES. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση μιας Ευρωπαϊκής Ταξινόμησης διαδραματίζει σημαντικό και πρωτεύοντα ρόλο. Η ευρωπαϊκή ταξινόμηση είναι ένας κατάλογος επαγγελμάτων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την κοινή πλατφόρμα πληροφορικής EURES. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ανέπτυξε την πλατφόρμα ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations. Στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης, η χώρα μας αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις που αγγίζουν τις δράσεις πολλών Υπουργείων (Παιδείας , Εργασίας, Ψηφιακής Πολιτικής) και Φορέων (ΔΥΠΑ, ΕΟΠΠΕΠ, ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Φορέων και όχι μόνο.

Η ΔΥΠΑ, στην προσπάθεια αυτή, έχει διπλό ρόλο: αφενός αποτελεί το Εθνικό Γραφείο Συντονισμού EURES, αφετέρου έχει την Εθνική εκπροσώπηση στην Ομάδα Εργασίας των Κρατών – Μελών για το ESCO (Member States Working Group on ESCO). Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία, με τον συντονισμό της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, υπέβαλε πρόταση, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε.

Η υλοποίηση του Έργου “MATCHING” (Mapping Arrangements and Transcoding CHange IN Greece) άρχισε τον Ιανουάριο 2020 και διαρκεί μέχρι τον Σεπτέμβριο 2021.

Στόχος του Έργου είναι η υιοθέτηση του εργαλείου Ευρωπαϊκής Ταξινόμησης Επαγγελμάτων ESCO, στο πλαίσιο των σχετικών υποχρεώσεων της χώρας, ως Κράτους-Μέλους της Ε.Ε, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης της αγοράς εργασίας. Οι δράσεις του Έργου αφορούν στον προσδιορισμό, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων βημάτων, προκειμένου να εγκατασταθεί και υιοθετηθεί επιτυχώς, από τη ΔΥΠΑ, το Ευρωπαϊκό εργαλείο ταξινόμησης ESCO, κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του EURES και, στη συνέχεια, όλων των εμπλεκόμενων στην ταξινόμηση επαγγελμάτων φορέων της χώρας. Ειδικότερα, έχει ήδη ολοκληρωθεί μελέτη τεχνικών προδιαγραφών και στην παρούσα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες μετάπτωσης του Ευρωπαϊκού Εργαλείου Ταξινόμησης.

Το Έργο MATCHING περιλαμβάνει, επίσης, την προετοιμασία-εκπαίδευση των Συμβούλων EURES και ευρύτερα του προσωπικού της Υπηρεσίας, για τη λειτουργία του στο νέο περιβάλλον ESCO, την δικτύωση με τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς-κλειδιά στο συγκεκριμένο πεδίο, την υλοποίηση δράσεων κινητοποίησης των φορέων διαμέσου ημερίδων, εργαστηρίων και ψηφιακού υλικού.

Η ΔΥΠΑ - (μέσω της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης) υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση έργου, στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία - EaSI,  σχετικής με την υποστήριξη της ανάπτυξης εξατομικευμένης μάθησης, στο πεδίο των διαδρομών αναβάθμισης δεξιοτήτων. Κεντρική επιδίωξη ήταν η προώθηση της ευέλικτης μάθησης προς όφελος των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες, στο πεδίο της μη τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων.

Στο Έργο, με τίτλο “REFLEX” (REcommending FLEXible learning for low-skilled adults – Πρόταση Ευέλικτης Μάθησης για ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες), που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΔΥΠΑ είναι Συντονίστρια του Έργου και συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε/ΓΣΕΕ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ). Η σύμπραξη αυτή εξασφαλίζει την διάχυση των αποτελεσμάτων σε ένα ευρύ φάσμα φορέων, που διαμορφώνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις πολιτικές για την επαγγελματική κατάρτιση.

Αποτελεί το πρώτο κατάλληλα δομημένο εγχείρημα της ΔΥΠΑ, προκειμένου να αναπτυχθεί, κατά τρόπο συστηματικό, η ευέλικτη μάθηση, με σκοπό την ποιοτική ανταπόκριση στην σοβαρή ανάγκη για ανάπτυξη αποτελεσματικών μαθησιακών διαδρομών για τους ενήλικες με χαμηλά προσόντα, ικανών να τους διευκολύνουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Είναι δε ήδη σε εξέλιξη έρευνα, σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων τριών περιφερειών της χώρας, σχετικά με τις βασικές και επαγγελματικές δεξιότητες.

Γενικότερα, στο πλαίσιο του έργου, αναπτύσσονται επαγγελματικά προφίλ, σύμφωνα με την τοπική ζήτηση, διαμορφώνονται σπονδυλωτά προγράμματα κατάρτισης, τόσο για τις βασικές, όσο και για τις επαγγελματικές δεξιότητες, παρέχεται εξατομικευμένη προσφορά μάθησης, βασισμένη σε αξιολόγηση δεξιοτήτων, λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης το τρέχον επίπεδο δεξιοτήτων του καταρτιζόμενου σε κάθε θεματική ενότητα και αναπτύσσεται ένα σχήμα αναγνώρισης / επικύρωσης ανά επάγγελμα. Τίθενται έτσι σε εφαρμογή και τα τρία βασικά βήματα, που απαιτούνται, στο πλαίσιο της Σύστασης της ΕΕ, σχετικά με τις Διαδρομές Αναβάθμισης Δεξιοτήτων για ενήλικες με χαμηλά προσόντα/ χαμηλή ειδίκευση.

Το Έργο REFLEX προτρέπει τους εθνικούς φορείς λήψεως αποφάσεων να αυξήσουν τις ευκαιρίες για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης, ενθαρρύνοντας τις διαδικασίες για την ανάπτυξη ευέλικτων διαδρομών επαγγελματικής εκπαίδευσης , επιδιώκοντας την συμβολή στην ανάπτυξη της σχετικής εθνικής πολιτικής, η οποία, σε αυτό το πεδίο, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια.

Σε ό,τι αφορά στο πεδίο της αναβάθμισης δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες, η Σύσταση “Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults” εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ε.Ε τον Δεκέμβριο του 2016. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει ισχυρή πολιτική δέσμευση για την αναβάθμιση των πιο ευάλωτων πολιτών τους, με σκοπό να προσφέρουν στους χαμηλής κατάρτισης/χαμηλών προσόντων ενήλικες την ευκαιρία, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες τους, να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο γραφής/ανάγνωσης, αριθμητικής και ψηφιακής ικανότητας και/ή να αποκτήσουν ένα ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων. Η Σύσταση αφήνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσδιορίσουν τις ομάδες-στόχους προτεραιότητας για την υλοποίηση νέων διαδρομών κατάρτισης και τους καλεί να σκιαγραφήσουν τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της Σύστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης αποδίδοντας υψηλή σημασία στην ανάληψη πρωτοβουλιών αναβάθμισης δεξιοτήτων, καθώς αυτή η προτεραιότητα ενσωματώνεται ρητά στις Κατευθυντήριες για την Απασχόληση, ανέλαβε την πρωτοβουλία, ως Συντονίστρια, και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, καθώς και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, σχεδίασε την Δράση «Building Alternative Skills’ Innovative sChemes – BASIC», στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EaSI-PROGRESS.

Πρόκειται για μία εθνικής εμβέλειας παρέμβαση, ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχετικά με τις διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων και προσόντων για ενήλικες με χαμηλά προσόντα, η οποία περιλαμβάνει: (α) χαρτογράφηση και ιεράρχηση των ομάδων-στόχων που χρειάζονται αναβάθμιση δεξιοτήτων, χαρτογράφηση των διαδρομών αναβάθμισης δεξιοτήτων, των μεθοδολογιών μάθησης (έχουν ολοκληρωθεί) και χαρτογράφηση των εργαλείων αξιολόγησης δεξιοτήτων (σε εξέλιξη) (β) ανάπτυξη πακέτου επαγγελματικής κατάρτισης για βασικές δεξιότητες και πιλοτική εφαρμογή (σε εξέλιξη), για δοκιμή και βελτιστοποίηση της παιδαγωγικής μεθοδολογίας, του εκπαιδευτικού υλικού και του εργαλείου αξιολόγησης δεξιοτήτων, που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και (γ) τη διαμόρφωση, τελικώς, ενός σχήματος πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων: γλωσσικός γραμματισμός – αριθμητικός γραμματισμός – επιστημονικός γραμματισμός – ψηφιακός γραμματισμός. Κοινωνικές και οριζόντιες δεξιότητες ενσωματώνονται στο ως άνω εκπαιδευτικό υλικό.

Στο πλαίσιο της ισχυρής αυτής συνεργασίας της ΔΥΠΑ, με την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και τους Κοινωνικούς Εταίρους, ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ, θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της πιλοτικής Δράσης BASIC, ιδιαίτερα δε η τεχνογνωσία, που αποκτήθηκε από την συνεργασία με εμπειρογνώμονες από την Ιρλανδία και την Γαλλία, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εθνικής πολιτικής στο πεδίο αυτό και ειδικότερα: Η κεντρική επιδίωξη είναι, μετά το πέρας της Δράσης BASIC, να δημιουργηθεί το επίπεδο 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σε ό,τι αφορά στις βασικές δεξιότητες, χτίζοντας επάνω στο ολοκληρωμένο πακέτο, όπως θα έχει προκύψει, σε συνδυασμό με τα διδάγματα από την αξιολόγηση της Δράσης και τις προτάσεις πολιτικής, όπως αυτές θα διαμορφωθούν.

Τον Δεκέμβριο 2019, η ΔΥΠΑ, ως Συντονιστής Φορέας, ολοκλήρωσε την υλοποίηση του ‘Έργου “Innovative Response for Facilitating Young Refugees’ Social Support” - I.ReF.SoS – «Καινοτομική Απάντηση για τη Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης των Νέων Προσφύγων», στο πλαίσιο Στρατηγικής Σύμπραξης για τη Νεολαία, που χρηματοδοτήθηκε από την ομώνυμη δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+. Ως Εταίροι συμμετείχαν, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ και ο Γερμανικός Οργανισμός Κατάρτισης DEKRA.

Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού διακρατικού συστήματος υποδοχής, κοινωνικής στήριξης και ταχείας ένταξης των προσφύγων, με αφετηρία το εμπειρικό εύρημα σχετικά με την περιορισμένη χρήση της μεγάλης χρονικής περιόδου που απαιτείται από την άφιξή τους στις χώρες εισόδου μέχρι την τελική εγκατάσταση στις χώρες υποδοχής. Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν καινοτόμες διαδρομές, μέθοδοι και εργαλεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων προσφύγων και των επαγγελματιών στο πεδίο αυτό.

Όλα τα προϊόντα που παρήχθησαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και εργαλείων για την κοινωνική υποστήριξη των νέων προσφύγων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή / και να μεταφερθούν, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των νέων προσφύγων ηλικίας 16-24 ή άλλων ομάδων, με παρόμοια χαρακτηριστικά, προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία και αγορά εργασίας των χωρών υποδοχής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα του έργου συμπεριλαμβάνουν την σημαντική δικτύωση και ευρεία συζήτηση, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, στο πλαίσιο εκδηλώσεων, με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, κρατικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, κοινωνικούς εταίρους, επαγγελματίες του χώρου, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Στην Ελλάδα, η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, οδήγησε -κατά τους τελευταίους μήνες του 2019- στην οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και σε μια πρόταση εθνικής στρατηγικής. Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδει ήδη καρπούς, καθώς τα διδάγματα, οι πρακτικές και τα εργαλεία του I.ReF.SoS προβλέπεται να αξιοποιηθούν, στο πλαίσιο ολοκληρωμένης παρέμβασης της Υπηρεσίας, για δικαιούχους διεθνούς και επικουρικής προστασίας, που ήδη προετοιμάζεται, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα.