΄Έγκριση Αποτελεσμάτων Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του Κ.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Πάτρας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού – Β΄ Κύκλος»

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 28/3/2024, οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού – Β΄ Κύκλος», που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δ.ΥΠ.Α. με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 220 ώρες και απευθύνεται σε είκοσι (20) ωφελούμενους, ενώ η ευθύνη υλοποίησης του ανήκει στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Πάτρας.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 256005/23-02-2024 (ΑΔΑ:6ΘΜΜ4691Ω2-ΥΩΦ) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ την απόφαση των αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τον πίνακα των αποτελεσμάτων

Πρόσφατα Άρθρα