ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο «Εγκαταστάτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων» ασχολείται με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον έλεγχο και την επισκευή συστημάτων και μηχανημάτων ψύξης, εξαερισμού και κλιματισμού σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας

« Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων» θα είναι σε θέση να :

  • κατανοούν τα σχέδια εγκατάστασης, τις προδιαγραφές των μηχανημάτων και τις σχετικές οδηγίες.
  • επιλέγουν τις θέσεις τοποθέτησης των μηχανημάτων, να τα συνδέουν µε τις σωληνώσεις, να  δοκιμάζουν και να ελέγχουν τη στεγανότητα και γενικά την καλή λειτουργία της όλης εγκατάστασης.
  • συντηρούν  τα μηχανήματα και να επισκευάζουν βλάβες κάθε είδους.
  • εκτελούν εργασίες με επιδεξιότητα και σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών.
  • να ενημερώνονται συνεχώς για τα νέα συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά και να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων» μπορούν να εργαστούν ως:

  • ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας το δικό τους εργαστήριο ή επιχείρηση.
  • συντηρητές σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.
  • υπάλληλοι εταιριών που ασχολούνται γενικά με την παροχή υπηρεσιών σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • υπάλληλοι σε εταιρίες εμπορίας κλιματιστικών ή σε επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης κλιματιστικών συσκευών.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης