Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού που αφορά στη Δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α.

                                                                η δ.υπ.α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣει

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό άνω των ορίων Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 4/2023 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης αύξησης του φυσικού αντικειμένου, ανέρχεται στο ποσό των 810.000,00 € μη συμπ/νου ΦΠΑ, ήτοι, 1.004.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, και αναλύεται ως εξής :

  • Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 540.000,00 € μη συμπ/νου ΦΠΑ, ήτοι 669.600,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

  • Εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου μέχρι του ποσού των 270.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 334.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α/Α 184838). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/4/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ 

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Δείτε εδώ τη Παράταση Υποβολής Προσφορών

Πρόσφατα Άρθρα