Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας, πατήστε εδώ

 

30-06-2023 Οδηγός Αντικατάστασης Ωφελούμενων

Καταβολή Επιχορήγησης

31-05-2023 Εγχειρίδιο Υποβολής αίτησης καταβολής επιχορήγησης (για Α. 3000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες)

11-05-2023 Εγχειρίδιο Υποβολής αίτησης καταβολής επιχορήγησης (για B. 7000 ανέργων με εμπόδια ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας)

11-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Αληθή Στοιχεία

11-05-2023 Υπεύθυνη Δήλωση Καταβολής Μισθοδοσίας

 

Τροποποίηση της με αριθμ. 15/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης:

Προκειμένου να ενισχυθούν τα άνεργα Αποφυλακισμένα Άτομα, να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού τους και να αυξηθούν οι ευκαιρίες πρόσληψής τους, μειώνεται η απαιτούμενη διάρκεια του χρόνου εκτίσεως ποινής φυλάκισης, που αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα, από έξι (6) σε δύο (2) μήνες

20-03-2023 Δημόσια Πρόσκληση (Τροποποίηση)

20-03-2023  ΦΕΚ 1602/Β'/15-03-2023

20-03-2023  Κοινή Υπουργική Απόφαση 25300/09-03-2023

 

Έναρξη νέου προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τυπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

07-12-2022  Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 90097/29-9-2022

07-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΟΡΙΣΜΟΙ

 

A) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

 

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση - De Minimis

 

07-12-2022 Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

 

20-12-2022 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης (για Α. 3000 ανέργων ειδικών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων)

 

B) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του  του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

 

07-12-2022 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης (για Β. 7000 ανέργων με εμπόδια ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας)

 

20-12-2022 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης (για Α. 3.000 ανέργων ειδικών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων)

 

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση ΓΑΚ

 

07-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΜΕ

 

07-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΕ

 

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

 

Συχνές ερωτήσεις για την/τον ωφελούμενη/ο άνεργη/ο

 

 

 

 

Πρόσφατα Άρθρα