Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελ/νήσου ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΑΣ, ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) για το χρονικό διάστημα από 1-10-2023 έως και 31-10-2023,συνολικής δαπάνης ύψους 3.736,50 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 4.633,26 €,συμπ. ΦΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξηαναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίωνυπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου (ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΑΣ, ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) για το χρονικόδιάστημα από 01-10-2023 έως 31-10-2023, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού3.736,50 πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 4,633.26 , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφέςτης Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριοανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνοτης τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 18-09-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα9:30 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ.Αθηνών, αριθμός 89, ΤΚ 26504, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφωνπροσφορών, στην Επιτροπή του Διαγωνισμού).

Επίσης σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν να αποσταλούνταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρατης Αναθέτουσας Αρχής. Πληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. και το τεύχος τηςπρόσκλησης παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθεεργάσιμη ημέρα, από 08:00 π.μ – 14:30 μ.μ

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα