ρόσκληση για παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελ/νήσου (ΕΠΑ.Σ ΜΑΘ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΕΠΑ.Σ ΜΑΘ. ΠΥΡΓΟΥ, ΕΠΑ.Σ ΜΑΘ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) για το χρονικό διάστημα από 1-10-2023 έως και 31-10-2023,συνολικής δαπάνης ύψους 27.337,40 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 33.898,39 € € συμπ. ΦΠΑ.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξηαναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου (ΕΠΑ.Σ ΜΑΘ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΚΠΑ2. ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΕΠΑ.Σ ΜΑΘ. ΠΥΡΓΟΥ, ΕΠΑ.Σ ΜΑΘ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) για το χρονικό διάστημα από 01-10-2023 έως 31-10-2023,προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 27.337,40 πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 33.898,39 , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 18-09-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδύ Λ. Αθηνών, αριθμός 89, τκ 26500), προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή του Διαγωνισμού).

Επίσης σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Πληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. και το τεύχος της πρόσκλησης παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 08:00 π.μ – 14:30 μ.μ (Τηλ :2610966710, 2610966711)

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

 

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα