Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα από 1-4-2023 έως 30-4-2023

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την  παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των  κτιρίων υπηρεσιών της Δ ΥΠ Α αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης  Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα από 1-4-2023 έως 30-4-2023, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 28.434,50 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 35.258,77 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας με τη  διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής , καλεί τους ενδιαφερόμενους την 20-03-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα πμ 10:00  να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ. Αθηνών, αριθμός 89, τκ  26500, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών στην Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα